Birthday wishes to His Imperial Majesty Oba Jimoh Oyewumi

In the occasion of His Majesty Oba Jimoh Oladunni Oyewumi’s birthday.. OgbomosoToday extends its heartfelt wishes for the best of health and happiness to His Majesty.

With gratitude, we pray for the protection and prosperity of our beloved Kingdom and our people under your wise and sincere leadership.

His Majesty Oba Jimoh Oladunni Oyewumi was born on 27 May 1926. He turns 91 today.

Happy Birthday..
Oyèwùmí Àlàbí Oládùnní Ajagungbádé kan

Olá òkan ò jòkan aya

Bale ajísomo Dèjì Àlàbí Oko Túndùn

Témi bá n lo sónà bè mo monú ilé won

*Àwon lomo Ìbàrùbá niwón elégùn esè

Ìbàrùbá niwon elégùn esè Olàyankú omo ode bárán eti oya

Omo Abérisé

Omo Agbònkájù

Omo Ajijoperin

Ìbàrùbá omo olójà n lìkì

Ìbàrùbá mojà lójà

Ilé yìí, ilé àwon baba mi

Mo bá e dó kááda oníkáadé

Oníkáda won ò sì ní gbèsab àwò ò ní tánmo lórùn n lìkì

Omo pákí nimi, mé je sìgo

Omo nàmù-námú, erú ò joòrì

Omo kékeré Ìbàrìbá téerì ò gbodo jáwé apá sié lánlán

Ìbàrùbá Olákòndórò, Oláyínnkú, omo ode bare eti oya

Omo abérinsé, omo agbònkájù, omo ajíjóperin

Looto ni béèni òdodo ni

Ìbàrùbá won èé sunlé àjà

Won a ní e bámi wéké yógùn nanana ki ni róhun kólé

Powered by Afogboja E-Creation